Red PURPLE BLACK

Articles

Tasgaon Maharashtra तासगाव : (सांगली)087 तासगांव : येथील सूत गिरणीचे कार्यकारी संचालक श्री. दिलीप माळी यांना ई·ारीय संदेश दिल्यानंतर भेटवस्तू देतांना ब्रा.कु.डॉ. वैशाली बहन.
073 तासगाव : आमदार श्री. संजय पाटील यांना ई·ारीय संदेश दिल्यानंतर भेटवस्तू देतांना ब्रा.कु. डॉ. वैशाली बहन


119 तासगाव : (सांगली) चैतन्य देवीच्या झाँकीचे उदघाटन केल्यानंतर जि.प.अध्यक्ष (सांगली) श्री. आनंदरावजी डावरे यांना ई·ारीय भेटवस्तू देतांना ब्र.कु. डॉ. वैशाली बहन.