नाव नोंदणीची अंतिम तारीख :

प्रवेशासाठी This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. वर  Registration फाईल पाठवावी, त्यानंतर आलेल्या नावांची छाननी होऊन अंतिम प्रवेश देण्यात येईल.  नंतर आलेल्या नावांचा विचार जागा
उपलब्ध असल्यास करण्यात येईल.  संपूर्ण पत्रव्यवहार ईमेल / एसएमएस ने होईल. 

 


 
Click for more 
 Home